Garantie

Heeft u onverhoopt een product waar u garantie op wilt claimen? Geen probleem. Wij helpen u graag!
Wij vragen u onderstaande stappen te ondernemen alvorens u het aan ons terugstuurt / of afgeeft bij onze winkel.

 • Software is uitgesloten van garantie (zie ook onze algemene voorwaarden) , echter kunnen wij u hiermee wel helpen. Hiervoor geldt ons gebruikelijke tarief.
 • Indien u vermoed dat het hardwarematige defecten zijn, neem dan in eerste instantie telefonisch met ons contact op via 0408427360 zodat we samen het probleem kunnen analyseren.
 • Indien we besluiten dat dit mogelijk een hardwarematig defect is kunt u het artikel naar ons retourneren of bij ons afgeven. Indien u het naar ons op wilt sturen dan dient u het garantieformulier met uw (goed verpakte) artikel mee te sturen. Indien wij geen garantieformulier ontvangen wordt de reparatie niet in behandeling genomen. De kosten voor het retourneren zijn voor u. Nadat we de reparatie klaar hebben betalen wij de kosten om het artikel naar u terug te sturen.
 • Nadat wij het artikel hebben ontvangen streven wij er naar uw reparatie binnen 3 dagen in behandeling te nemen. Wij zorgen er dan voor dat het artikel wederom bij u afgeleverd wordt indien online besteld.

Ruilen en retourneren

Alvorens u een aankoop doet willen wij u vragen indien u twijfelt over het te bestellen product even telefonisch contact met ons op te nemen via 0408427360, wellicht kunnen we samen tot een product komen wat beter op uw wensen is afgestemd. Indien u iets wilt ruilen is dit, indien er aan de voorwaarden wordt voldaan ook geen probleem. Graag ook hiervoor even telefonisch contact opnemen. Nadat u een goedkeuring heeft van een van onze medewerkers kunt u het omruilformulier downloaden, invullen en het artikel aan ons terugsturen. Wij streven er dan naar om uw aanvraag binnen 3 werkdagen in behandeling te nemen.

Herroepen
U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen mits u  aan de voorwaarden voldoet.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Download modelformulier voor herroeping (PDF)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Enkele tips voor het retoursturen

 • Gebruik de oorspronkelijke verpakking of een verpakking van dezelfde kwaliteit
 • Zorg dat het product zo min mogelijk bewegingsruimte heeft in de doos
 • Gebruik een omdoos om kleine producten te beschermen
 • Zorg dat uw gegevens duidelijk toegevoegd zijn in de doos

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 • Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in (nieuw/ orginele) staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan
  behouden we ons het recht om waardevermindering te rekenen.
 • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • De terugbetalingstermijn is 14 dagen op dezelfde rekening waarop wij betaling hebben ontvangen, de termijn gaat in vanaf het moment van het aanmelding die bij ons via de mail is ontvangen.

Uitzonderingen

Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben b.v. verzegelde softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.

Retouradres

Uw bestelling kan goed verpakt verzonden worden naar.

PC Discounter B.V.
Leenderweg 95
5555CB Valkenswaard

**Zonder en volledig ingevuld formulier kan uw retour niet in behandeling genomen worden. Download herroepingsformulier , garantieformulier , omruilformulier .